lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Instruktioner - Rapport

Instruktioner-Rapport

Istället för att Ni får skriva laborationsrapport efter varje laboration låter vi er lägga ner mer energi på att skriva en mer omfattande rapport till en av laborationerna. Varje labbgrupp (om 2 personer) kommer att tilldelas en laboration. Vilken ni tilldelats finns givet i laborationsschemat. Syftet är att ge er tillfälle att träna på att skriva en mer heltäckande och strukturerad rapport på minst 5 sidor.

Den labbgrupp som skriver rapporten skall samla in den opponerande labbgruppens resultat (vem som opponerar framgår även det av laborationsschemat). Alla resultaten skall redovisas och eventuella skillnader skall diskuteras i rapporten. Vårt syfte med detta är att uppmuntra en diskussion mellan labbgrupperna under själva laborationen.

Syftet med rapporten

Syftet med rapportskrivningen i kursen att träna på att skriva teknisk/vetenskaplig dokumentation. Det är lite hantverk över sådant skrivande och kräver därför träning.

Som färdig civilingenjör är det viktigt att kunna dokumentera och förmedla innehållet i sitt arbete på ett sätt som inger förtroende hos läsaren (som kan vara en kund, en kollega eller en extern samarbetspartner). Samtidigt måste dokumentationen vara begriplig för en läsare som inte har just den specifika kunskap som dokumentet ska förmedla. Därför är det viktigt att språkbruket är bra och ligger på en ”lagom” nivå, således bör talspråkliga formuleringar undvikas, likväl som det inte är bra att krångla till för mycket heller.

Grammatik och stavning förutsätts vara korrekt i rapporten, läs därför genom texten självkritiskt och rätta eventuella fel innan inlämning av rapporten.

Framsida

Ladda ner en framsida här (Word)

Rapportens struktur

Rapporten skall gå att läsa fristående från labbhandledningen. Den tänkte läsaren är en kurskamrat som ännu inte har gjort laborationen.

Vi förväntar oss att rapporten har den struktur som är vanlig för vetenskapliga artiklar/rapporter:

1. Introduktion

Syftet med introduktionen är att kort, men klart och tydligt visa:

 • vilket begränsat område innehållet i rapporten behandlar
 • vilka specifika problem som behandlas i rapporten
 • hur dessa problem har lösts

Introduktionen får inte bli den dominerande delen av rapporten.

2. Materiel och metoder

Här skall materiel och metoder noggrant beskrivas (t. ex. mätuppställning, aktuella inställningar, programmeringsspråk, lösningskoncentrationer...). Även sådan information som temperatur, tidsåtgång för mätningen o.s.v. som är nödvändig för att återupprepa försöket skall vara med. Tydliggör även syftet med försöket (Ex: ”För att undersöka … kopplades …”) och vad som mättes (Ex: ”…, därefter mättes spänningen”).

Beskrivningarna (eventuellt tillsammans med illustrerande skisser) skall vara tillräckligt noggranna för att läsaren ska kunna göra om försöken utifrån er rapport.

3. Resultat och diskussion

Under denna rubrik skall en sammanfattande beskrivning av experimentet ingå samt alla relevanta resultat vara presenterade i en logisk ordning. Om de uppmätta signalernas kurvformer är relevanta redovisas de som figurer/bilder, om de inte går att förklara enkelt (såsom exempelvis sinusform eller fyrkantsvåg).

Resultaten diskuteras och utvärderas. Redovisa även opponentgruppens mätvärden och jämför med dessa. Var resultaten väntade, stämde de med teorin? Om inte, förklara varför. Denna del av rapporten är viktigast och skall dominera rapporten.

Det är tillåtet att separera resultat och diskussion som två olika delar, men om rapporten avser många olika mindre försök som inte alltid bygger på varandra är det oftast smidigare att slå ihop delarna.

4. Slutsats

Avslutningsvis sammanfattas de slutsatser som kunde göras. Detta görs kort med ett fåtal meningar som konkret redovisar hur olika problem lösts.

5. Referenser

Om information från andra källor (artiklar/böcker) använts skall dessa listas här. Ange författarnas efternamn följt av deras initialer, titel på artikeln/boken, namn på tidskrift eller bokförlag samt årtal, volym och sidhänvisning. När det gäller officiella dokument som saknar namngiven författare anges myndigheten/företaget/institutionen som författare. Det skall också finnas en hänvisning i texten till referenserna i listan. Detta brukar göras antingen genom att man skriver (författare, årtal) i texten och sedan sorterar referenserna efter författarnamnen i bokstavsordning eller genom att man hänvisar med en siffra [1] och sorterar referenserna i den turordning som de dyker upp i texten. När det gäller internetdokument anges även datum då det laddats ner eftersom hemsidor ofta kan ändras.

Generellt så gäller det att använda sig av trovärdiga källor, vilket är extra viktigt att ha i åtanke när det gäller internet.

Exempel:

[1] Elsäkerhetsverket. 2010. EMC och elkvalitet. www.elsakerhetsverket.se/sv/EMC/EMC-och-elkvalitet (nedladdad 2011-12-24)

[2] Richard S. C. Cobbold. Foundations of Biomedical Ultrasound. Oxford University Press, 2007, Sid.19-20.

Några viktiga skrivtips:

 • Försök att träna på att skriva en ganska strikt rapport. Undvik att använda vi- och man-konstruktioner. Om ni använder ordet vi i en mening är det viktigt att ni verkligen menar just er två rapportförfattare (Ex: ”Vi drar därför slutsatsen att…”).
 • Tänk på att hålla tempus enhetligt: rapporten ska vara en redogörelse för vilka experiment ni gjorde under laborationen, snarare än en ny handledning som upplyser läsaren om vad denne skall göra. Undantaget är sådant som är allmängiltigt, såsom teorier som alltid är i nuet.
 • Skriv som löpande text, gärna med underrubriker.
 • Introducera mätresultaten på ett sätt så att det är tydligt vilka försök som resultaten kommer från.
 • Glöm inte att ange enheter på era resultat.
 • Tänk på att antalet värdesiffror måste vara rimligt.
 • Som decimaltecken används kommatecken, punkt används bara på engelska.
 • Varje figur eller tabell skall vara numrerad och ha en tillhörande figurtext. Om en bild/figur är hämtad från annan källa anges referens i slutet av bildtexten så som är beskrivet ovan under rubriken ”Referenser”. Det skall dessutom finnas en hänvisning i huvudtexten till varje bild/tabell (Ex: ”Se figur 1”).

Arbetsgång

·      1 vecka efter laborationen lämnas rapporten till opponeringsgruppen.

·      Efter ytterligare 3-4 dagar lämnar opponeringsgruppen sin opponering till skrivargruppen

·      2 veckor efter laborationen lämnas

-       ursprunglig rapport,

-       opponering, och

-       förbättrad rapport

 in i brevlådan på institutionen (mitt emot kurssekreterarens expedition).

Se alltid till att det finns kopior på rapporten för att undvika extraarbete om den av någon anledning skulle komma bort. Rapporten skrivs med hjälp av en ordbehandlare (dator).

Er rapport kommer att läsas och kommenteras av er laborationshandledare. Handledarens granskning utgår från dessa instruktioner och tips.

Normalt sett granskas rapporten på en vecka och läggs ut i fack utanför expeditionen (ovanför brevlådan där rapporten lämnades in).

 

Page Manager: