lunduniversity.lu.se

Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Course description

<header>

Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar

</header>

EEMN25, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf, F4, F4-mt, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen avser att ge en detaljerad teknisk inblick i miniatyriserad bioanalys och belysa några av de lab-on-a-chip tekniker som används idag inom klinisk medicin såväl som biomedicinsk forskning. Grundläggande principer för bioanalys integrerad i mikrofluidiksystem där bl a provhantering och detektionsprinciper är centrala teman kommer belysas via föreläsningar och laborationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  • kunna redogöra för grundläggande Lab-on-a-chip begrepp
  • ha förståelse för skalningseffekter inom bioanalys och mikrofluidik

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

  • kunna analysera och beskriva funktionen av mikrofluidikbaserade bioanalyssystem
  • kunna ge exempel på miniatyriserade tekniker som idag används inom biomedicinsk analys
  • kunna rekommendera och motivera val av material för konstruktion av ett lab-on-a-chip system

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

  • kunna analysera och peka på fördelar och nackdelar med att miniatyrisera en given bioanalytisk frågeställning

Kursinnehåll

Kursen bygger på en föreläsningsserie som förmedlar både basal lab-on-a-chip teknik och även som visar på hur denna tillämpas inom modern bioanalys idag. Gästföreläsare från framträdande bioanalysföretag i regionen kommer ytterligare visa på vikten och värdet av miniatyriserad och automatiserad bioanalys inom sjukvårdssektorn och medicinsk forskning. Kursen kommer även omfatta laborationer som bl a belyser kliniskt relevanta analystekniker som bygger på mikrofluidik och lab-on-a-chip teknik. Laborationerna ger en handgriplig förstående för lab-on-a-chip teknologi.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänt på laborationsrapporter och tentamen.

Kurslitteratur

  • Studiematerial kommer att delas ut löpande under kursen.
Page Manager: